Kredyt mieszkaniowy i jego oprocentowanie

Kredyt mieszkaniowy i jego oprocentowanie

Najważniejszym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. Początkowo koszt ten może być niezauważalny, jednak w całym okresie spłaty kredytu odsetki stanowią ogromny koszt. Im dłuższy okres spłaty kredytu, tym więcej zapłaci się bankowi w ramach odsetek. Kwota odsetek jest proporcjonalna do wysokości oprocentowania oraz długości spłaty. Dobrze jest przynajmniej w przybliżeniu znać zasady ich naliczania. Oprocentowanie kredytu zawsze podaje się w stosunku rocznym, a raty płacone są, co miesiąc. Oznacza to, że bank w każdym miesiącu oblicza odsetki od kwoty kapitału, który pozostał do spłaty, stosując roczną stopę procentową proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu. Do obliczeń przyjmuje się standardową ilość dni w roku wynoszącą 365. Kredyt można opłacać w ratach równych (elementem stałym jest całkowita rata) lub malejących ( stał jest suma spłacanego, co miesiąc kapitału). W systemie rat równych kwota raty stanowi sumę obliczonych na dany miesiąc odsetek, pozostała część to spłata kapitału. W krótszych miesiącach udział kapitału w racie jest wyższy niż w miesiącach długich, ponieważ naliczana jest niższa kwota odsetek i pozostaje więcej „przestrzeni” dla spłaty kapitału. W systemie rat malejących sumę odsetek dolicza się do stałej kwoty kapitału spłacanej, co miesiąc, dzięki czemu co miesiąc kwota całego kapitału do spłaty maleje, odsetki są niższe i miesięczna rata maleje. Kredyty hipoteczne przeważnie udzielane są na zasadzie oprocentowania zmiennego. Co jakiś czas bank aktualizuje oprocentowanie kredytu.